Reglement

Huisreglement TaeKwonDo Kwan Hwarang (tevens HapKiDo Kwan Hwarang)

1.  Voor een lidmaatschap van TaeKwonDo Kwan Hwarang dient men alle gevraagde gegevens schriftelijk en duidelijk in blokletters in te vullen op het daarvoor bestemde inschrijfformulier. Het inschrijfformulier kunt u aanvragen bij één van de trainers van TaeKwonDo Kwan Hwarang.
Aansprakelijkheid: Deelname aan alle activiteiten is geheel op eigen risico.!!
2.  Opzegtermijn: Opzegging dient men minimaal 1 maand vooraf schriftelijk in te dienen. Telefonische en mondelinge opzeggingen worden niet geaccepteerd. Bij opzegging wordt geen contributie gerestitueerd. Eventuele kosten welke gemaakt dienen te worden voor invordering van achterstallige contributies of andere verplichtingen worden verhaald op het betrokken lid.

3.  Elk nieuw lid moet in bezit zijn van een geldig sportkeuringbewijs. Alle leden zijn zelf verantwoordelijk voor de geldigheid van de sportkeuring.

4.  Eventuele veranderingen in contributie worden 1 maand van te voren schriftelijk aan de leden medegedeeld.

5.  Alle contributies zijn maandelijkse contriebuties en gelden voor 12 maanden per jaar.De contributie dient voor de 10e van de maand / kwartaal voldaan te zijn.Bij betalingen na 10e wordt € 5,- administratiekosten in rekening gebracht. (voor Taekwondo Kwan Hwarang Maaseik geldt de contributie voor 10 maanden)

6.  Tijdens vakantie (schoolvakantie of privévakantie) dient contributie door betaald te worden. Er vindt geen restitutie plaats indien trainingen om welke reden dan ook komen te vervallen.

7.  Leden die een achterstand in de betalingen van contributie hebben, kunnen uitgesloten worden van trainingen, examens, wedstrijden en seminars.

8.  Leden die verhinderd zijn voor de trainingen dienen zich tijdig af te melden bij de hoofdtrainer, trainer of assistenttrainer.

9.  Leden die regelmatig niet aanwezig zijn bij de trainingen worden uitgesloten voor de wedstrijdendan-en kups-examens.

10. Leden kunnen, wegens onbehoorlijk gedrag, het lidmaatschap worden ontzegd. Dit gedrag kan zowel betrekking hebben op gedrag tijdens de trainingen, wedstrijden nationaal of internationaal en examens (dan of kups).

11. Ieder lid dient de naam van TaeKwonDo Kwan Hwarang hoog te houden en zal de eer en de traditie nooit schaden.

12. Ieder lid moet de volgende regels in acht te nemen: respect, motivatie, discipline en doorzettingsvermogen.

13. De hoofdtrainer, trainer en assistenttrainer van TaeKwonDo Kwan Hwarang kunnen nimmer aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel hoe ernstig ook opgelopen tijdens trainingen, wedstrijd (nationaal of internationaal) en examens. Deelname aan de activiteiten van TaeKwonDo Kwan Hwarang geschiedt geheel op eigen risico.

14. Ieder lid van TaeKwonDo Kwan Hwarang is verplicht lid te worden van de TBN (Taekwondo Bond Nederland). De hieraan verbonden kosten zijn voor de rekening van leden.

15. Voor ieder lid wie door ziekte of ongeval langer dan 4 weken verhinderd is de training tevolgen vervalt met ingang van daarop volgende maand de contributieplicht. Indien het hoofdtrainer of plaats vervanger trainer telefonisch niet tijdig op de hoogte is gebracht van de aard van de ziekte of letsel vindt geen restitutie op contributie.

16. Materiaal vernield door schuld moet vergoed worden.Taekwondo Kwan Hwarang is nimmer aansprakelijk voor vermissing / beschadiging aan persoonlijke eigendommen van de leden.

17. TaeKwonDo beoefenaar zal nooit de kennis van TaeKwonDo verkeerd gebruiken, alleen en uitsluitend ter zelfverdediging zonodig.

18.Als lid van TaeKwonDo Kwan Hwarang is het niet toegestaan lessen te geven zonder toestemming van de hoofdtrainer.

19.Ieder lid dient verplicht een tobok (TaeKwonDo pak) aan te schaffen.

20. Alle leden van TaeKwonDo Kwan Hwarang die aan wedstrijden, selectie- en wedstrijdtrainingen deelnemen zijn verplicht eigen TaeKwonDo beschermers o.a (scheen/wreef, onderarm,mond en kruisbeschermers) aan te schaffen. De junioren en senioren moeten in bezit zijn van eigen hogo`s (borstbeschermer) en hoofdbeschermer.

21. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet,beslist de hoofdtrainer/bestuur van TaeKwonDo Kwan Hwarang met inachtneming van statuten.

Dojang: trainingsruimte,

1.  Ieder lid van TaeKwonDo Kwan Hwarang is verplicht een witte tobok te dragen (taekwondopak). Hier vervalt alle opvattingen van religie, politieke rang en stand. Alleen maar één doel, dat is een goed TaeKwonDoka worden.

2.  Ieder lid dient 5 minuten voor de aanvang van de training gekleed te zijn in een witte tobok. De dojang mag niet verlaten worden vóór het einde van de training, behalve bij toestemming van de hoofdtrainer/assistent-trainer of plaatsvervangend trainer.

3.  Uit respect en traditie van de taekwondosport zijn de leden van Kwan Hwarang verplicht bij het betreden en verlaten van de Dojang te groeten.

4.  Taekwondogroet geldt ook tegenover je partner, hoofdtrainer, trainer en plaatsvervanger bijexamens en TaeKwonDo trainingen als uiting voor eerbied aan de meerdere.

5.  In de Dojang is het dragen van kettingen, sieraden, ringen, oorbellen en piercings verboden. Ook roken en eten is niet toegestaan. Drinken is toegestaan mits toestemming van de trainer, assistent-trainer of plaatsvervangend trainer.

6.  Het dragen van TaeKwonDo schoenen is wel toegestaan, geen gymschoenen.

7.  Bij het sparren met Hogo`s en examens is het dragen van TaeKwonDo schoenen verboden. Dit geldt ook voor Dojang die voorzien zijn van een judo- of TaeKwonDomat.

8.  Van alle TaeKwonDokas wordt tijdens de examens en de trainingen verwacht een correct en schone tobok te dragen.Ook dienen de nagels aan de vingers en tenen kort geknipt te zijn om verwondingen te voorkomen.

9.  Hogere gegradueerde mag nooit machtsvertoon vertonen of laten blijken tegenover een lagere gegradueerde.

Van alle TaeKwonDokas van Kwan Hwarang wordt verwacht dat zij uit zich zelf, indien nodig, de Dojang op ruimen en schoon houden.

Comments are closed.